Publicaties

Hoe te starten met Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Zoals we in de eerste blog ‘5 trends in het onderwijs al aangaven is het idee van een leven lang ontwikkelen (LLO) niet zozeer nieuw, maar de verplichting vanuit de overheid wel. Er zijn tientallen manieren om invulling te geven aan LLO, maar welke past het beste bij jouw organisatie? Welke keuzes moet je maken voordat je kunt starten met de implementatie van LLO? Er zijn 3 manieren om te starten met LLO: 

 1. Je wilt als één van de eersten aanbod beschikbaar hebben 
 2. Je wacht ervaringen en inzichten van andere onderwijsinstellingen af  
 3. Je biedt pas onderwijsaanbod aan als dat echt niet anders kan  

In deze blog helpen wij je in slechts drie stappen te bepalen hoe jouw organisatie het best kan starten met LLO. 

 

Stap 1Bepalen gewenste positionering in de markt 

Hoe jouw organisatie zich het beste kan positioneren in de markt hangt af van de manier waarop jij gezien wilt worden door de buitenwereld, jouw imago. Dit is belangrijk, omdat het imago dat je nastreeft ook het tempo waarmee je vernieuwing introduceert beïnvloedt. Om te bepalen welk imago bij jouw organisatie past, worden vaak waarde strategieën gebruikt. Treacy en Wiersema onderscheiden drie verschillende: focus op het product, focus op het proces en de focus op de klantrelatie. Voor elke strategie geldt dat aandacht voor product, proces én klantrelatie belangrijk is, maar dat je in één er van wilt uitblinken en dat die je imago bepaalt. 

 

 1. Focus op het product (Product leadership): Dit betekent dat je wilt uitblinken in het aanbieden van nieuwe, state-of-the-art producten en diensten. Je wilt laten zien snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen en voorop loopt. Inspelen op LLO biedt deze kans. Je ziet LLO als een kans om vernieuwend en onderscheidend onderwijs te bieden.  
 2. Focus op het proces (Operational excellence): uitblinken op het proces. Dit betekent dat je wilt uitblinken op het waar maken van verwachtingen. Je levert degelijk en betrouwbaar werk. Je hoeft dus niet de eerste te zijn om LLO aan te bieden, maar als je het doet dan doe je het ook 100% goed en zijn de kinderziektes er uit. 
 3. Focus op de klantrelatie (Customer intimacy): Uitblinken op de relatie met de klant. Dit betekent dat jij wilt uitblinken op het kennen van je studenten en leerwerkbedrijven. Als LLO voor hen van toegevoegde waarde is en jij kunt daar op in spelen, dan is dat het moment om LLO binnen jouw organisatie te introduceren.  

   

 

Stap 2: Benoemen urgentie om organisatieresultaten te verbeteren 

De mate van urgentie om een verandering door te voeren bepaalt in grote mate de snelheid van de implementatie. Ons inziens is LLO een belangrijke kans voor de toekomst gezien de nieuwe (volwassen) doelgroepen en (private) financieringsmogelijkheden. Starten met LLO kan daardoor een positieve invloed hebben op de financiële situatie van jouw onderwijsinstelling. Om te bepalen hoe snel je met LLO wilt starten kun je dus ook kijken naar de urgentie die binnen jouw organisatie heerst om nieuwe doelgroepen aan te boren. Is de urgentie hoog? Dan is het handig om voor de rest uit te lopen, zodat je optimaal gebruik kunt maken van de nieuwe doelgroepen. Is de urgentie minder hoog? Dan kun je de kat eerst nog even uit de boom kijken.  

 

Stap 3Maak inhoudelijke keuzes die passen bij stap 1 en 2 

Het is belangrijk inzicht te hebben in de inhoudelijke, strategische keuzes rondom LLO, omdat dat richting geeft hoe je deze ontwikkeling vorm geeft. Daarna kun je bepalen hoe groot de impact van die keuzes is op je huidige situatie. Pas als je keuzes gemaakt hebt, kun je inschatten hoeveel tijd je nodig hebt om de gewenste situatie te realiseren. Als je als één van de eersten wilt starten met LLO en /of de urgentie hoog is, maak dan keuzes die zo min mogelijk impact hebben en zet vanuit die situatie verdere stappen. Wij benoemen hieronder vier thema’s waarop keuzes nodig zijn: positionering, aanbod, compententie ontwikkeling en constructie aanbod. 

 

 1. Positionering: kernactiviteit of bij-activiteit?
  Zie jij in de toekomst dat LLO de kernactiviteit is binnen je onderwijsinstelling waar het huidige reguliere onderwijs onderdeel van uit maakt? Of vind jij een lascursus voor een leerwerkbedrijf al voldoende invulling van LLO? Hoe belangrijker je LLO vindt voor de toekomst van je onderwijsinstelling, hoe groter de impact op je huidige onderwijs, docenten en bedrijfsvoering.  
 2. Constructie LLO aanbod:zelf aanbieden, in samenwerkingsverband met andere onderwijsinstellingen of met private aanbieders
  Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk de markt te verkennen. Welk type opleidingen is behoefte aan? Heb jij de expertise al in huis? Worden die opleidingen al gegeven door andere aanbieders of is het iets nieuws? Een marktverkenning geeft richting welke aanpak het meest kans heeft op succes en welke mogelijke samenwerking daarbij zinvol is.
 3. Financiering: bekostigd, privaat of een combinatie van beide?
  De huidige financiële geldstromen zijn gebaseerd op onderwijs dat bekostigd is door de overheid op basis van aantallen studenten en de prestaties die zij leveren. Private geldstromen moeten apart verantwoord wordenHierbij is het nodig er vooraf over na te denken, zodat je niet achteraf met een gat in de financiering geconfronteerd wordt.
 4.  Competentie ontwikkeling: Zelf ontwikkelen, inkopen, samenwerking met andere partijen of een combinatie? 
  Van oudsher wordt het mbo geassocieerd met jongeren, maar zoals gezegd biedt LLO de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen aan te boren. Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe doelgroep voor jou gaat kiezen? Ga je zelf kijken of het lukt en ontwikkel je de nieuwe competentie intern? Kies je ervoor om samen te werken met andere partijen? Of besteedt je het volledig uit aan een externe partij? Deze keuze hangt af van hoe snel je wilt starten met LLO, maar ook wat op de langere termijn het meest efficiënt en effectief is.  

 

Advies 

De gewenste positionering in de markt en de urgentie binnen jouw organisatie voor verbetering van resultaten geeft richting aan de te maken inhoudelijke keuzes voor LLO op korte en langere termijn.  

Als je strategie is om uit te blinken in het bieden van nieuwe diensten (product strategie) en/of de noodzaak tot verbeteren van de resultaten er is, dan kan zo snel mogelijk starten met LLO een oplossing zijn. Je kunt als voorloper als eerste de voordelen benutten en doelgroepen aan je binden. Je kunt hiermee ook je imago versterken. Kies voor een LLO variant die zo min mogelijk verandering vraagt van je eigen organisatie en neem van daaruit vervolgstappen. 

Als er minder urgentie is en je hebt een imago waarbij betrouwbaarheid en zekerheid belangrijke onderdelen zijn, kun je nog even de kat uit de boom te kijken. Je kunt dan op basis van je inhoudelijke (langere termijn) keuzes de processen aanpassen en gebruikmaken van leerervaringen van andere onderwijsinstellingen.   

Het enige dat naar onze mening onverstandig is, is te wachten tot het echt niet anders meer kan. LLO is blijvend en waait niet over. De ideeën achter LLO werden al genoemd voordat de 21e eeuw startte en 21th century skills een begrip werd. En ze zullen ook blijven, want nieuwe producten en diensten komen razendsnel en vragen nieuwe competenties van medewerkers. Zij zullen zich dus moeten blijven ontwikkelen. Bovendien zijn de demografische voorspellingen dat de studentenaantallen voor het regulier onderwijs overal zullen dalen. Zonder weloverwogen inhoudelijke keuzes op het gebied van LLO, het gebruikmaken van de interne kracht en externe reputatie en een strategie gericht op de toekomst zet je de bestaanszekerheid van jouw onderwijsinstelling op het spel. 

 

Aan de slag met LLO

Er zijn tientallen manieren om invulling te geven aan LLO, maar welke past het beste bij jouw organisatie? Welke keuzes moet je maken voordat je kunt starten met de implementatie van LLO?

Dit slidedeck geeft een aantal gespreksonderwerpen en een format waarmee je met je team een inpuls kunt geven aan LLO.

Download het slidedeck

Tweeten
Delen

Gerelateerd