Publicaties

Kennispunt mbo Leven lang ontwikkelen

Aanjagen, stimuleren en ondersteunen van leven lang ontwikkelen in het mbo

De arbeidsmarkt is volop in beweging als gevolg van een veranderende wereld en samenleving. Voor werkenden en werkzoekenden is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Zo blijven zij wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar.

Mbo-scholen hebben in de regio een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om werkenden en werkzoekenden om- en bij te scholen. Dit doen zij samen met de regionale partners en op basis van maatschappelijke opgaven en digitalisering. Het kennispunt mbo Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft als doelstelling om mbo-scholen (publiek en privaat) te ondersteunen om de deelname aan Leven Lang Ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden binnen hun eigen ecosysteem te vergroten. Dit alles vanuit de gedachte dat een Leven Lang Ontwikkelen samen wordt gedaan.

Quote Claudia: “Hoe cool is het dat niemand meer geparkeerd hoeft te staan en altijd weet dat verder ontwikkelen mogelijk is. “

De aanpak: 

Bij de start was het motto ‘na stap 1 komt stap 1’, oftewel vooral beginnen met zichtbare activiteiten voor de doelgroep en per stap bepalen wat een logische vervolgstap is. Wij zijn gestart met kennismakingsgesprekken met LLO-professionals van alle mbo-scholen en tegelijkertijd het organiseren van (online) bijeenkomsten en het delen van kennis en voorbeelden via de eigen website.  

Een belangrijke mijlpaal was de uitgave ‘LLO in vogelvlucht’ (https://levenlangontwikkelen.nl/showcase/leven-lang-ontwikkelen-in-vogelvlucht/); een uitgave waarbij we op kernachtige, interactieve wijze de verworven inzichten, ingebrachte kennis en tips vanuit de praktijk en onderzoek presenteren. Hierin zijn ook de vier LLO-thema’s beschreven die het Kennispunt sindsdien hanteert als basis voor elke school om LLO-activiteiten te ontplooien. Dit zijn ook de thema’s die voor het kennispunt het vertrekpunt zijn voor haar activiteiten en ondersteuning van mbo-scholen.   

De thema’s zijn: 

  • Visieen strategie
  • Ophalen van de vraag
  • Samenwerking
  • Inrichting van het onderwijs

Het organiseren van de Tour d’LLO was ook een belangrijke stap. Hierbij hebben we zichtbaar gemaakt dat LLO alleen lukt met samenwerking binnen de school, tussen scholen en met partners in de regio. We hebben hiervoor scholen gefaciliteerd om het gesprek aan te gaan met samenwerkingspartners in de regio door langs te komen met een fysieke 8 meter lange LLO-tafel en een film over verschillende perspectieven op Leven Lang Ontwikkelen met aanknopingspunten om het gesprek met elkaar te starten.  

Voor onze aanpak was het faciliteren van en samenwerken met het lerend netwerk van LLO-professionals essentieel om de juiste thema’s en perspectieven te kiezen.  

Ook hebben we de impact op onderwijsinhoud en de impact op onderwijslogistiek met elkaar in verbinding gebracht om tot gezamenlijke keuzes te komen. Daarnaast hebben we gewerkt vanuit het inzicht dat Leven Lang Ontwikkelen een veranderkundig vraagstuk is en dus ook als zodanig benaderd kan worden. 

De resultaten: 

Het kennispunt mbo Leven Lang Ontwikkelen is voor LLO-professionals in mbo-scholen een duidelijke plek waar ze kennis en netwerkcollega’s kunnen vinden. Ze kunnen hier actief en passief kennis delen en thema’s agenderen. Bovendien biedt de informatie van het kennispunt een handvat om processen, systemen en informatie te koppelen aan LLO en zo gestructureerd vanuit een visie de strategie verder uit te werken en alle betrokkenen binnen de school, tussen scholen en in de regio mee te nemen in het (verander)proces. 

Tot slot heeft het ministerie van OCW op basis van de resultaten van het kennispunt besloten de financiering te verlengen. In deze nieuwe financiering is ook budget toegekend om een lerend netwerk van bestuurders op te zetten. 

Klantquote

Claudia heeft als projectleider zelf het goede voorbeeld gegeven door heel goed de verbinding op te zoeken, netwerken op te starten en het projectteam met veel energie aan te sturen’. 

Jan Faber, Hoofd Externe Projecten MBO Raad

Tweeten
Delen

Gerelateerd

Klantcase

Klantcase UWV Stap-budget

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de opdracht van het kabinet gekregen om een subsidieregeling in te richten en uit te laten voeren