Publicaties

Klantcase UWV Stap-budget

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de opdracht van het kabinet gekregen om een subsidieregeling in te richten en uit te laten voeren als vervanger van de fiscale aftrekregeling voor studiekosten. De arbeidsmarkt verandert snel en met vervangende regeling wordt het mogelijk om meer richting en sturing te geven aan het stimuleren van werkenden en werkzoekenden om zich te ontwikkelen. De bestaande aftrekregeling geeft die mogelijkheden niet. Het Ministerie vraagt UWV om mee te denken hoe deze nieuwe regeling op korte termijn kan worden ontworpen, gerealiseerd en tot uitvoering kan worden gebracht.

Onze aanpak

UWV heeft om de inzet van een medewerker van Bvolve gevraagd om te starten als als kwartiermaker van het toekomstige programma en de eerste stappen voor het business ontwerp al te zetten. Vanaf de start werd UWV ondersteund om de samenhang tussen de verschillende trajecten te duiden, de uitvoering van de regeling in beeld te brengen, de input te geven voor de aanbestedingen, sturing te geven en te monitoren.

In nauwe samenwerking tussen de diverse stakeholders binnen de UWV organisatie en is afstemming met het Ministerie van SZW is er een visie ontwikkeld, beschreven en is deze in een architectuurplaat vormgegeven. In een uitgewerkt business model zijn nadrukkelijk de afhankelijkheden, rollen en verantwoordelijkheden van de nieuw in te richten keten zijn weergegeven (met behulp van het acroniem ‘scopafijth’. Met deze uitgangspunten in ogenschouw zijn de vereiste wensen en eisen opgesteld die zijn gebruikt voor twee aanbestedingstrajecten.

Getoond model is gebruikt om de verander- en implementatieopgave zowel binnen de eigen organisatie als bij de diverse stakeholders weer te geven. Hierbij worden de volgende domeinen gebruikt om dit vast te stellen: politiek en besturend, ICT, integrale samenhang, cultuur en gedrag, processen en uitvoering.
Het gebruik van het model geeft de mogelijkheid om bij de diverse betrokkenen het juiste begrip te kweken over inrichting van de organisatie (functies, opbouw, cultuur, werkwijze, aansturing, etc.), de mogelijkheden voor sturing en monitoring, de ketenbelangen en -verantwoordelijkheden, de wijze van uitvoering van de regeling en mogelijke toekomstige verbeteringen.
De regeling is opgebouwd met een groeipad als kaderstelling, waarbij de start er vanuit het kabinet als voorwaarde is gesteld dat de nieuwe uitvoering uitsluitend de huidige regeling vervangt.

Het resultaat

Met deze aanpak is het mogelijk geweest om in hele korte tijd twee aanbestedingen uit te voeren, een organisatie neer te zetten en een nieuwe keten te bouwen. Aangezien de eerste uitwerking bij UWV is gestart, is het ook van belang om te melden dat ook ketenpartijen natuurlijk een inspanning hebben geleverd om tijdig gereed te zijn. In de beginfase zijn er diverse afstemmingmomenten geweest om ook richting te kunnen geven aan de aansluiting.

Wil je na het lezen van deze case meer weten? Neem contact op met Wouter via w.teunissen@bvolve.nl

Tweeten
Delen

Gerelateerd

Implementatie van een Student Informatie Systeem
Klantcase

Kennispunt mbo Leven lang ontwikkelen

Aanjagen, stimuleren en ondersteunen van leven lang ontwikkelen in het mbo De arbeidsmarkt is volop in beweging als gevolg van een veranderende wereld en samenleving.