Transformaties implementeren & Regisseren

Hoe goed een transformatie ook is voorbereid, de praktijk is altijd weerbarstiger dan het plan. Daarom is het cruciaal om de implementatie stapsgewijs uit te voeren. Dit doen we door kleinschalig te beginnen en pas bij succes op te schalen volgens onderstaande fasering. Zo kan de organisatie tijdig bijsturen, risico’s vermijden en effectief transformeren.

1. Initiatie
In deze fase vertalen wij samen de globale aanpak voor de organisatieontwikkeling naar de eerste voorbereidende activiteiten. Wij stellen het implementatieplan, met onderliggende tijdslijnen, de governancestructuur en de stakeholders vast en bereiden implementatie ondersteunende materialen voor.

2. Acceleratie
Na het treffen van de juiste voorbereidingen gaan we versnellen op het implementatieplan in de acceleratiefase. Binnen deze fase toetsen wij de haalbaarheid van het implementatieplan en beginnen we de implementatie met enkele kleinschalige pilots. Zo kunnen we snel veel leren en tijdig bijsturen. Dit beperkt risico’s.

3. Uitrollen
Wanneer de pilots succesvol blijken, schalen we op. Het is typisch voor onze manier van werken dat we voor resultaat gaan maar tegelijk regie blijven houden zodat het draagvlak behouden blijft. Dit doen we door projectmanagement met de mens als uitgangspunt.

4. Consolidatie & Verbetercyclus
In deze fase wordt het programma of project geaccepteerd overgedragen aan de lijn. Tot slot helpen we de organisatie bij het inrichten van een voortdurend verbeterproces. Dit doen we bijvoorbeeld door een dashboard op te stellen om de prestatie-indicatoren goed in de gaten te houden. Of door proceseigenaren op te leiden. Zo voorkom je dat de verandering wegzakt.