Waterschap Zuiderzeeland

Wat was de vraag?
Het Waterschap Zuiderzeeland wil vóór 2021 klaar zijn voor de Implementatie van de Omgevingswet. Het waterschap onderkende een aantal interne ontwikkelingen en vroeg zich af of deze trajecten binnen het implementatieproces van de Omgevingswet waren in te passen. Dit is een complexe veranderopgave omdat er veel verschillende factoren meespelen. Het ging hierbij om houding & gedrag, digitaliseringsprogramma, integrale samenhang, participatietrajecten en samenwerking met zowel interne als externe partners.

Wat hebben we gedaan?
Bvolve heeft Waterschap Zuiderzeeland ondersteund om de samenhang tussen de verschillende trajecten te duiden en in beeld te brengen. Op basis van een roadmap kan Waterschap Zuiderzeeland verder aan de slag met de implementatie. Het accent ligt in dit geval niet op de implementatie van de Omgevingswet, omdat dit onderdeel is van verschillende andere verandertrajecten.

Plan van aanpak Zuiderzeeland

1. Visievorming

Voordat we concreet zijn gaan kijken wat er moest gebeuren, hebben we samen met het waterschap een visie ontwikkeld en visueel vormgegeven. Dit deden we via zogenaamde ‘Droomsessies’. In deze sessies speelt verbeelding een belangrijke rol. Tijdens dit traject betrokken we voortdurend de werknemers van het waterschap zodat het een gedeelde visie werd. Pas toen er consensus bereikt was, gingen we door naar de volgende fase.

2. Veranderopgave

Vervolgens hebben we gezamenlijk de veranderopgave bepaald. Dit hebben we gedaan door te kijken wat er zoal moet veranderen wil deze visie gerealiseerd worden. Bvolve heeft het projectteam begeleid met het benoemen van de ontwikkelingen en interne sporen binnen de organisatie. Vervolgens hebben wij de veranderopgave bepaald met behulp van vijf domeinen: Politiek & Besturend, Cultuur & Gedrag, Processen & Uitvoering, ICT en Integrale samenhang (intern en extern).

Huis case Zuiderzeeland

3. Samenhang & Gap-analyse

Daarna zijn we gaan kijken wat de samenhang is tussen de elementen van de veranderopgave. Wat betekent deze verandering voor de verschillende afdelingen binnen het waterschap? Hoe hangen deze samen en wat zijn de afhankelijkheden? Hier hebben we samen met het waterschap vanuit de integrale visie en in co-creatie bepaald wat er concreet moet gebeuren om de ‘gaps’ te dichten.

4. Visuele Roadmap

De uitkomsten en bevindingen uit de voorgaande stappen zijn in een visuele roadmap opgenomen (opgetekend door Public Cinema) om het waterschap houvast te geven gedurende de gehele implementatie van de Omgevingswet.

Roadmap

Tot slot hebben we alle concrete veranderingen en hun samenhang in een gestructureerde planning geplaatst. Deze planning bestond uit zo’n tweehonderd producten over een periode van enkele jaren, inclusief deadlines en eigenaren.

 

Wat was de uitkomst?
De belangrijkste uitkomst is dat Waterschap Zuiderzeeland inzicht en overzicht heeft op de samenhang van verschillende trajecten die leiden tot de invoering van de Omgevingswet. De gezamenlijke visie, de GAP-analyse, de visuele roadmap en de programmaplanning bieden een handreiking om de Omgevingswet succesvol in te voeren.

 

Klantquote
“Samen met de consultants van Bvolve hebben we de weg geplaveid voor de invoering van de Omgevingswet. Aan de hand van actieve en visuele workshops hebben we steeds iteratief een beter beeld gekregen van de veranderopgave en hoe we hier als waterschap Zuiderzeeland tegenover staan. Iedereen weet nu waar we staan, waar we voor staan en waar we naartoe gaan! Bvolve heeft ons geholpen bij het vormgeven van een visuele roadmap voor de invoering van de Omgevingswet en daarmee de basis gelegd om in samenhang te kunnen sturen op verschillende ontwikkelingen binnen ons waterschap.”

Sibo Wignand (Strategisch adviseur en Regievoerder Omgevingswet).